5-B SINIFININ SİTESİNE HOŞGELDİNİZ!
   
 
  TESTLER VE SINAV SORU ÖRNEKLERİ

5-B SINIFI
2. YARIYIL SINAV TARİHLERİ  
..........................................................................


Adı:                               MATEMATİK    SORULARI

Soyadı:                       No:                                     

 

Bölük

adları

 

 

 

Basamak adları

 

 

 

 

onbinler

 

 

 

 

Sayı

3

5

1

9

0

7

4

8

2

Rakamın basamak değeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölük adları

 

binler

 

Basamak adları

 

 

 

 

 

 

yüzler

 

 

Sayı

4

1

0

6

5

0

4

8

5

Rakamın basamak değeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki tabloları tamamlayınız.Altlarına sayıların okunuşlarını yazınız.

 

 

2. 376.840.239 sayısını oluşturan rakamları birer kez kullanarak;

a) 9 basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturunuz. ……………………………………..

b) 9 basamaklı en küçük doğal sayıyı oluşturunuz. ………………………………………

c) 7 basamaklı en büyük çift doğal sayıyı oluşturunuz. …………………………………….

ç) 8 basamaklı en küçük tek sayıyı oluşturunuz. …………………………………………..

3.Aşağıdaki örüntüleri tamamlayınız.

a) 4              12              6             18           ……..            27           .……..

b) 2              4               8             16           ………         ………          128

c) 5               7              11             17           ………           35            ………

ç) 729         243             …….          27             9               3            ………

4.Aşağıda düzgün çokgenlerle ilgili verilen cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

a) Düzgün dörtgeni ………………….. olarak adlandırırız.

b) Düzgün üçgene ……………………. üçgen de denir.

c) Düzgün çokgenlerin hem kenar hem de açıları ……………………

ç) Düzgün dörtgenin her açısının ölçüsü  ……………………. derecedir.

d) Altı açısı olan düzgün çokgene, düzgün ………………….. denir.

e) Düzgün üçgenin bir açısının ölçüsü ……………………… derecedir.

f) Beş kenarlı düzgün çokgene, düzgün ……………………… denir.

5. Bir üçgen, bir kare, bir dikdörtgen, bir paralelkenar, bir yamuk ve bir eşkenar dörtgen çiziniz,isimlendiriniz ve yüksekliklerini belirtiniz.

6. Üç açısının ölçüsü 270  olan bir dörtgenin diğer açısı kaç derecedir?

7. Her gün 35 dakika yürüyüş yapan bir öğrenci, bir haftada ne kadar yürümüş olur?

8. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları ve okunuşlarını yazınız.

a)  70.000+2.000.000+4+30+300.000+5.000=…………………………

   b)  30.000.000+90.000+8+100.000+600=…………………………..

   c)  50+6,000+800+70,000+5.000.000+700.000.000=…………………………….

   d)  600,000+200.000.000+5000+80.000.000+9+40+800=…………………………

MATEMATİK  3 .SORULAR

1. Aşağıdaki kesirleri sembol kullanarak sıralayınız.

a) 19/21 , 3/21 , 10/21 , 15/21 , 7/21 (küçükten büyüğe)

b) 5/6, 5/9 , 5/2 , 5/11 , 5/8 (büyükten küçüğe)

c) 7/2 , 7/9 , 7/5 , 7/7 , 7/13 (küçükten büyüğe)

ç) 6/9 , 2/9 , 8/9 , 13/9 ,  4/9(büyükten küçüğe)

 

2. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

  a) 5/6 + 3/6 =         b) 2 + 4/5=        c) 3 3/4 =        ç) 7/8 3/8=

 

3. Cebimdeki paranın  2/3sinin  4/5ü  ile bir pasta aldım. Bir pasta 24 YTL olduğuna göre cebimde kaç YTL param kaldı?

 

4. Aşağıdaki kesirlere denk olan üçer tane kesir yazınız.

a) 1
---------------  =

   2  

b) 3 
---------- =

   5

c) 2  
-----------=

   7

ç) 4 
------------- =

   5

5. Bir çiftçi ürettiği buğdayın 3/7ünü sattı, 5/14ini depoya koydu. Geriye 60 ton buğday kaldığına göre kaç ton buğday satmıştır?                             

 
6. Bir otomobil gideceği yolun önce 1
ini sonra 1ini gitti. Geriye 105 km yolu kaldı. Yolun tamamı kaç kilometredir?            3             6

 

7. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Sonuçları en sade haline getiriniz.

a) (1 + 1/4) x (2 + 5/6) x (2/6 + 4/6)=

b) (3/2 x 4/5) + (4/8 2/8) =

c) (1 + 1/2) x (1 + 1/3) x (1 + 1/4) x (1 + 1/5) =

ç) (3 + 2/7) + (4/3 - 1) x (2/4 + 1/8) =    

 

8. Aşağıda verilen problemleri yapınız.

a) 40 cevizin 5/8’i kaç ceviz eder?

b) 32 topun 3/8’Ü kaç top eder?

c) 2/9’si 24 tane olan kalemlerin tamamı kaç tanedir?

ç) 6/11’sı 18 tane olan şekerlerin tamamı kaç tanedir?

 

 

 


FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI

    1. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

     (  genleşme    -    buharlaşma     -     kalori     -    donma    -         termometre )

   a) Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine …………………………… denir.

   b) Sıcaklık ölçen araca ……………………….……….. denir.

   c) Isı enerjisi birimi ………………………..……dir.

   ç) Isı etkisiyle maddenin hacminin artmasına ……..…………………. denir.

   d) Saf maddelerin erime sıcaklıkları ……………………………… sıcaklığına eşittir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?

   A. kömür               B. petrol               C. doğalgaz             D. odun

 

3. Aşağıdakilerden hangisi maddeyi tanımak için kullanılan ayırt edici özelliklerden biridir?

    A. erime noktası           B. kütle             C. hacim             D. buharlaşma

 

4. Aşağıdaki olaylardan hangisi hâl değişimidir?

  A.camın kırılması                              B.alkolün uçması

  C. yoğurttan ayran yapılması                D.demirin toz haline gelmesi

 

5. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden değildir?

    A. erime sıcaklığı          B. kaynama sıcaklığı          C. hacim       D. yoğunluk

 

6. Aşağıdakilerden hangisi suda yüzer?

   A. demir          B. cam               C. tahta                 D. silgi

7. Aşağıdaki yargıların başındaki parantezlere doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y harfini koyunuz.

(   )  Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.

(   )  Bütün maddeler ısıtıldığında sadece boyca genleşir.

(   )  Bulutlar milyonlarca su damlacığından oluşmuştur.

(   )  Sudan daha yoğun olan maddeler suda yüzer.

(   )  Yeryüzündeki sular Güneş etkisiyle katılaşır.

(   )  Bitkiler, güneş ışınlarının enerjisinden yararlanarak besin üretir.

(   )  Doğalgaz, çevreyi en az kirleten yakıtlardandır.

(   )  Çaydanlığın kapağında oluşan su damlacıkları sis oluşumuna benzer.

8. Bir orta boy domates 250 cal enerji verdiğine göre bu domatesi yiyen çocuk kaç joule enerji almış olur?

9. Isı ve sıcaklık aynı mıdır? Açıklayınız.

10. Su döngüsü doğada nasıl gerçekleşir?

11. Kaynama ve buharlaşma arasında ne gibi farklar  vardır?

12. Sıcaklıkları farklı iki madde birbirine temas ederse maddeler arasındaki sıcaklık değişimi için neler söylenebilir?

                                                 

SOSYAL   BİLGİLER  DERSİ SORULARI

Adı Soyadı:                            

No:                                       

 

  1. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

   a) ……………………… bir topluma özgü duygu, düşünce, sanat, tarihî eserler ve maddî-manevi değerlerin tümüdür.

   b) Altı ………………………….… Atatürkçü düşünce sisteminin temelini oluşturur.

   c) …………………………...…… bir ülkenin vatandaşlarının kültürlerinde görülen farklılıklardır.

   ç) Geçmiş uygarlıklardan bugüne kalan eserler …………………………………… olarak kabul edilir.

   d) ………………………. Türk toplumunu çağdaş toplumlar seviyesine çıkarmak için yapılmıştır.

   e) Aynı amaç için birlikte çalışan insan topluluğuna ……………………………… denir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdan değildir?

A) kaplıcalar            B) ormanlar           C) kaleler            D) nehirler

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bölgeler arasındaki kültürel farklılıklara örnek verilemez?

A) düğün ve eğlence biçimleri   B) yemek kültürü   C) şive özellikleri   D) mertlik

 

4. Aşağıdakilerden hangisi tarihî mirasımıza örnek olarak verilemez?

A) Topkapı Sarayı    B) Uludağ      C) Sultan Ahmet Camisi     D) Ayasofya Müzesi

 

5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kültür birliği, ulus olarak birlik ve beraberliğimiz açısından çok önemlidir.

B) Tarihî zenginliklerimiz, ekonomik açıdan fayda sağladığı sürece korunmalıdır.                   

C) Doğal varlıklarımızın ekonomimize katkısı turizmle sınırlıdır.

D) Bölgeler arasındaki kültürel farklılıklar insanlar arasında uyumsuzluk yaratır.

 

6. Bölgeler arasındaki kültürel farklılıkların oluşmasında etkili faktörler nelerdir?

7. Atatürkün ilkelerini yazınız.

8. Atatürkün yaptığı inkılaplardan beş tanesini yazınız.

9. Cumhuriyetçilik ne demektir?Neden Türk halkı için en uygun yönetim biçimidir? Cumhurbaşkanlarımızdan beş tanesini yazınız.

10.Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y harfini koyunuz.

a)   …….  İnkılaplar, toplumun günlük yaşantısında köklü değişikliklere sebep olmuştur.

b)   …….  Doğal varlıklarımız önemli bir zenginlik değildir.

c)   …….  Okula gitmek hakkımızdır.

ç)   …….  Anne babalar, çocukların bakımından sorumludur.

d)   …….  Devletçilik eğitimle ilgili bir ilkedir.

e)   …….  Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

f)   …….  Laiklik ilkesi, din işlerini devlet işlerine karıştırmıştır.

g)  …….  Atatürkçülük bir düşünce sistemidir.

           TÜRKÇE SORULARI                                                                                                         

       Babama yeni bir okul çantası aldırıncaya kadar akla karayı seçtim. Sonunda yalvara yakara kabul ettirdim. Aslına bakacak olursanız, eski çantamın da kötü yanı yoktu. Sapasağlam duruyordu. Zaten babam da bu yüzden yeni bir çanta almaya yanaşmıyordu. Ama benim gözüm, yeni çıkan üzeri süslü çantalardaydı.

       Okul çantası satan dükkanları teker teker dolaştık. Kiminin sapını babam beğenmiyor, kiminin resimlerinden de ben hoşlanmıyordum. Nihayet, üzerinde trafik kurallarını gösteren resimler bulunan bir çantayı beğendim. Gerektiği zaman, yedek bir kayışla sırtta taşınabiliyordu.

       Okulların açılmasına bir hafta kala annem, eski çantayı komşumuzun oğluna verdi. O kadar sevinmişti ki belki yüz kere teşekkür etti.

       Okuldaki ilk günlerim çok havalı geçti. Yeni ve süslü çantamın verdiği gururla diğer çocukların arasında çalım satarak dolaşıyordum. Çantam eskiyecek ve üzerindeki resimler silinecek diye ödüm patlıyordu. Sıra arkadaşlarıma bile el sürdürtmüyordum.

       Kış mevsimi gelince her şey değişti………………………….

  1. Yukarıdaki metni “pişmanlık, utanma, ders alma” konularını göz önüne alarak tamamlayınız.
  2. Metne uygun bir başlık bulunuz.  
  3. Tamamladığınız hikâyenin hikâye haritasını yapınız.
  4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadeleri cevap olarak almak için hangi soruları sormalıyız?           

         a) Ağrı’ya bundan on yıl önce gitmiştim. ………………………………………..

         b) Bir saattir okulda öğretmenimi bekliyordum. ……………………………………

         c) Derdini söylemeyen, derman bulamaz. …………………………………..…..

         ç) Bu kalemleri geçen hafta ablamdan aldım. ……………………….…………

         d) Ali, maça gitmek için biletleri aldı. ………………………….…………..

         e) Geziye otobüsle gittik. ………………………………………..

     5. Aşağıda parantezle belirtilmiş yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

          Eski zamanlarda ihtiyar bir kadının gayet güzel bir kızı vardı(  ) Güzellikte bir benzeri olmayan bu kız (  ) bütün gün evinden dışarı çıkmaz  (  ) nakış işlerdi (  )

         Günün birinde pencerenin kenarında oturmuş işini işlerken yanına rengarenk kanatlı bir kuş gelerek gayet düzgün bir dil ile (  )

         (  ) Sultanım (  ) dedi (  ) Sen kırk gün bir ölünün başını bekledikten sonra muradına ulaşacaksın (  )  Ve birden bire ortadan kayboldu (  )

      6. Aşağıdaki cümlelerde gerçek anlamının dışında kullanılan sözcüklerin altlarını çizip gerçek anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

    a) Ayşe’nin sevinci gözlerinden okunuyordu.

    b) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

    c) Yeni arkadaşlarım beni oldukça sıcak karşıladılar.

    ç) Çantam öyle ağırdı ki kollarım koptu.

    Kelime         

Eş anlamlısı

 Kelime

Eş anlamlısı

fikir

 

bilgin

 

ırak

 

tutsak

 

tümce

 

özgür

 

öğrenci

 

istiklal

 

konuk

 

galip

 

     7.Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.                               

                                              

          2.ÜNİTE SORULARI                                                               

  1. Aşağıdaki kelimelere verilen ekleri getirerek tabloyu tamamlayınız.

Kelimeler

-ın , -in , -un , -ün

-ı , -i , -u , -ü

-ımız,-imiz,-umuz,-ümüz

burun

 

burnu

 

alın

 

 

 

karın

karnın

 

 

şehir

 

 

 

beyin

 

 

beynimiz

göğüs

 

 

 

oğul

 

 

 

ağız

ağzın

 

 

    

 2. Karışık olarak verilen kelimeleri kurallı ve anlamlı cümleler olacak şekilde sıraya koyunuz.

a) bu süs Atatürk diye kitapları toplamamıştır olsun

 

b) uçağı ilk tek gökyüzüne bir başına yükseldi havalandırıp kez Sabiha

 

c) tek anıt -  yapılmış -  düşman -  anısına  - bu  - anıtmış -  komutanı

 

ç) tatlı sularından -  derenin -  oluşan - yağmur aratmıyor en -  müzikleri  - şırıltısı

 

3. Aşağıdaki kelimelere lık , -lı , -cı , -sız eklerinden uygun olanı getirerek yeni kelimeler türetiniz.

           kapı, kitap , göz , su , çöp ,  ev , cumhuriyet , hasta , asker , devlet

     

4.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere -de eki ya da de bağlacından uygun olanı getiriniz.

              a) Bu akşam ev ………… misafir ağırlayacağız.

              b) Arkadaşım ………… bizimle gelecek.

              c) Oyun oynamanın ………… bir zamanı vardır.

              ç) Dallar ………… kırmızı kirazlar görünüyordu.

              d) Sonun ………… televizyonumuz ………… bozuldu.

     

5. Aşağıda parantezle belirtilmiş yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

        Atatürk( )ün Etimesgut Köyü( )nde yaşlı bir dostu vardı( ) Adam eski Rumeli göçmenlerindendi( ) Atatürk( )le pek teklifsiz( ) senli benli konuşurlardı( )        

         Yaşlı adam( )

         (  ) Benim demin toprak dediğime bakma( ) diye ekledi( )

     

6. Aşağıdaki kelimeleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

         Kültür:

         Yankı:

         Düşman:

         Kağnı:

         Müze:

      

7.Aşağıdaki konulardan birini seçip bir yazı yazınız. Konu, amaç ve yönteminizi belirtiniz.

         a) Yurtta sulh, cihanda sulh          b) Atatürk ve sanat     c) Fedâkarlık                                               

       

7. Aşağıda verilen ondalık sayıların okunuşlarını yazınız.

a- 5,07 : ……………………………..             b- 102,015 : ………………….………..………..

8. Aşağıda verilen ondalık sayıları basamaklarına ayırınız.

a-  3 4 8 , 2 0 5                                             b-  2 0 5 , 4 1 6
9-Çapı 550 cm olan dairenin yarı çapı kaç cm’dir?  

 

Fen soruları

1. Maddelerin hacimce küçülmesine ne denir?

A) donma       B) genleşme    C) büzülme     D) erime

2.Isı birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) metre         B) litre            C) dönüm       D) joule

3 . Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlara örnek değildir?

A) odun                      B) kömür        C) tezek                      D) benzin

4. Maddelerin hacimce ve boyca artmasına ne denir?

A) donma       B) genleşme    C) büzülme     D) erime

 5. I.    Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.

      II.  Güneş çevresine enerjiyi ışınlarla yayar.

      III. Güneş, ısı kaynağı değildir.

      IV: Güneş pilleri, Güneş’ten gelen enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür.

Yukarıda Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

      A) I-II                      B) II-III              C) I-III-IV                                            D) I-II-III-IV

6.  Isı ve sıcaklık ile ilgili verilen karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

      A) Isı ve sıcaklık bir enerji çeşididir.

      B) Isı ve sıcaklık termometre ile ölçülür.

      C) Isının birimi kalori; sıcaklığın birimi ˚C’dir.

      D) Her ikisi de aynı maddede aynı miktarda değişir.

7.  Suyun hal değişimine uğrayarak yerküre ile havaküre arasında devam eden dolanımı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?

      A) Gökkuşağı           B) Su Döngüsü         C) Yıldırım                                 D) Suyun Halleri

8.      Isı sıcaktan soğuğa doğru hareket eder. Isı alan madde ısınırken, ısı veren madde soğur.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Çorba soğurken ısı verir.

B)    Yemeğin pişmesi için ısı alması gerekir.

C)    Isı  alan suyun sıcaklığı artar.

D)    Isı veren su ısınır.

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      A) Yeryüzündeki sular, Güneş sayesinde buharlaşır.

      B) Yeryüzünde yağışlar ile buharlaşma arasında bir denge vardır.

      C) Yerden yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık azalır.

      D) Yeryüzü suları sürekli buharlaştığı için yeryüzündeki toplam su miktarı değişir.

10. Aşağıda bazı kavramların harfleri karışık olarak verilmiştir. Yanlarındaki açıklamaları verilen bu kavramları bulunuz.

1-------     NOMAD    ……………………..  sıvı halden katı hale geçme.

2------     OLĞUNYUK ……………………….. birim hacmin kütlesi.

3------    MAYĞUŞO……………………………gaz halden sıvı hale geçme.

4------    İMERE………………………………..katı halden sıvı hale geçme.

5------  HUMAŞBARLA……………………… sıvı halden  gaz haline geçme. 

11.  Doğadaki tüm enerji kaynaklarının kökeni …………………. Enerjisidir.

A- Elektrik                       B-  Güneş                           C-  Işık                     D-  Rüzgar

12.  Boş bırakılan yerleri aşağıdaki kelimeleri kullanarak uygun bir biçimde doldurunuz.

YAĞMUR                    BUHARLAŞMA                   BULUT                        YOĞUNLAŞMA  

 

Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına………………denir. Su buharının su damlacıkları haline gelmesine de …………………denir. Havadaki su damlacıkları birleşerek …………..oluşturur. Su damlacıkları yeterince büyüyüp ağırlaştığı zaman……………olarak yeryüzüne düşer.

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir?

a)             Elektirik tellerinin yazın daha gevşek dur­ması.

b)             Levha biçiminde katıların  ısındıklarında yüzeylerinin genişlemesi.

c)             Şişkin  bir topun sıcak beton  üzerine bırakıldığında daha fazla şişmesi.

d)             Bir  bahçeyi  çevreleyen  dikenli tellerin yazın daha gergin durması

 

14.Bol su buharı taşıyan havanın yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla meydana gelen bulutlara ne ad verilir?

a-) Nem                    b-) Çiy                 c-) Sulu sepken                   d-) Sis

 

15.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyun.

               (    ) Sular yeryüzünden sürekli buharlaştığından, yeryüzü suları azalmaktadır.

               (    ) Elektrik telleri yazın uzayıp, kışın kısalır.

               (    ) Metal kapağı sıkışmış cam kavanozların kapakları soğuk suya tutulursa kolaylıkla açılır.

               (    ) Buharlaşma ve yoğunlaşma birbirinin tersidir.

               (    ) Isınan katılar genleşir, sıvılar genleşmez.

               (    ) 4 kalori yaklaşık 1 jouldür

               (    ) Besinleri koparıp parçalama, çiğneme ve öğütme işlerini dişlerimiz yapar.

               (    ) Proteinler, vücudumuzda yapıcı ve onarıcı görevindedirler.

              (   ) Çok sıcak ve soğuk yiyecek ve içecekler içmeliyiz.

               (    ) Yutak, yiyecek ve içeceklerin soluk borusuna değil yemek borusuna gitmesini sağlar.

 

16.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

             A) Buharlaşma her sıcaklıkta olur.

             B) Buharlaşma sıvının yüzeyinden olur.

            C) Sıcaklık artıkça buharlaşma hızlanır.

            D) Kışın soğukta buharlaşma olmayacağından ıslak çamaşırlar kurumaz.

 

         17.Farklı sıcaklıktaki iki cisim birbiriyle temas etmektedir. Isı enerjileriyle ilgili olarak verilenler-

den doğrudur?

A)  Isı enerjileri aynı kalır.

       B)  Isı enerjisi soğuk cisimden sıcak cisme geçer.

      C)  Isı enerjisi sıcak cisimden soğuk cisme geçer.

     D)  Isı enerjisi bu cisimler arasında sürekli gider gelir.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi olmazsa diğerleri de olmaz?

    A. Kar                B. Yağmur                  C. Buharlaşma            D. Bulut

 

19. Hangisi yeteri kadar oluşmazsa diğerleri de oluşmaz?

    A. Yağmur            B. Bulut                     C. Kar                    D. Dolu

 MATEMATİK SORULARI

 

                   

1- Bir karınca saatte 3 hm yol gitmektedir. 5 saat sonra bu karınca kaç m yol gitmiş olur? ( 8 puan )
2-   .    % 15’i  30 tane olan tavşanların tamamı kaç tanedir? 
3-  -. 0,04 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) % 40          b) % 400        c) % 4                        d) % 4000

                                      

4-Aşağıdaki ondalık kesrin basamaklarını gösteriniz.

Çözüm                      3 4 7, 6 0 9

                             

 

 5-   2,634   ondalık   kesrinin   onda   birler basamağındaki rakam hangisidir?

                                                             

6.    240 ytl olan takım elbisede % 20 indirim uygulanmaktadır. Takım elbiseyi almak için kaç ytl ödenmelidir?

 

         A) 2               B) 6                 C) 3                          D) 4
DÜNYA-GÜNEŞ VE AY ÜNİTE SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın hareketlerinden biri değildir?

Kendi etrafında dolanır.
Dünya'nın etrafında dolanır.
Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır.
Dünya ve Mars ile birlikte Güneş'in etrafında doanır.
Bilmiyorum


2. Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur?

Dünya-Güneş-Ay
Ay-Dünya-Güneş
Güneş-Ay-Dünya
Güneş-Dünya-Ay
Bilmiyorum


3. Uzaydan yeryüzüne inmekte olan bir cismin ağırlığında ne gibi değişiklik olur?

Artar
Azalır
Değişmez
Önce azalır sonra artar
Bilmiyorum


4. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Güneş için söylenemez?

Ateşten topa benzer.
Çok güçlü bir ısı ve ışık kaynağıdır.
Güneş ışığı gözlerimiz için zararlıdır.
Bir gezegendir.
Bilmiyorum


5. Dünya, Güneş ve Ay'dan en küçük olanı hangisidir?

Güneş
Ay
Dünya
Ay ve Dünya
Bilmiyorum


6. Okula gelirken ve okula dönerken, Güneş neden aynı yerde değildir?

Dünya, Ay'ın etrafında dolandığı için
Güneş, Dünya'nın etrafında dolandığı için
Dünya kendi etrafında döndüğü için
Güneş kendi etrafında döndüğü için
Bilmiyorum


7. I-Dünya'nın kendi ışığı yoktur. II-Ay'ın kendi ışığı vardır. III-Güneş'in kendi ışığı vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I-II
II-III
I-III
I-II-III
Bilmiyorum


8. Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz?

Ay, Güneşten daha uzak olduğu için
Güneş Aydan daha yakın olduğu için
Ay bize daha yakın olduğu için
Hiçbiri
Bilmiyorum


9. Ay tutulmasınını nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Dünyanın kendi etrafında dönmesi
Dünya'nın güneş etrafında dönmesi
Ayın dünya etrafında dönmesi
Mevsimlerin oluşması
Bilmiyorum


10. Ay’ın görünümlerini tamamlaması kaç gün sürer?

28 Gün
14 Gün
1 Ay
1 Hafta
Bilmiyorum


11. Güneş'in bir basket topu Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?

futbol topu
nohut tanesi
çeyrek pirinç tanesi
elma
Bilmiyorum


12. Ay'ın evreleri nasıl meydana gelir?

Ay'ın kendi etrafındaki hareketi ile
Dünya'nın kendi etrafındaki hareketi ile
Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ile
Ay'ın Güneş etrafındaki hareketi ile
Bilmiyorum


13. Ay, Dünya'nın etrafını kaç günde dolanır?

27
28
29
30
Bilmiyorum


14. Ay dünya etrafında dönüşünü kaç günde tamamlar?

27
28
29
30
Bilmiyorum


15. Ay dünya etrafında dönüşünü kaç günde tamamlar?

27
28
29
30
Bilmiyorum


16. Hızlı hareket eden bir otomobilde yolculuk yaparken yol kenarındaki ağaçlar ve telefon direkleri hızla hareket ediyormuş gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Dünya dönmekte ve Güneş’in etrafında dolanmaktadır.
Ay’ın Dünya etrafında dönmesidir.
Güneş Dünyanın etrafında dolanmaktadır.
Ay Güneş’in etrafında dolanmasıdır.
Bilmiyorum


17. Yeni ay evresinden sonra Ay'ınDünya'ya bakan yüzünün sağ yarısının aydınlanmış olarak görüldüğü evresi hangisidir?

son dördün
ilk dördün
yeni ay
dolunay
Bilmiyorum


18. Ay tutulması nasıl meydana gelir ?

Ay'ın gölgesi Dünya'nın belli bir bölgesine düşer.
Ay ışık kaynağı olmadığından.
Ay ile Dünya arasına Güneş girdiğinde.
Ay ile Güneş arasına Dünya'nın girerek Güneş ışınlarını engellemesiyle.
Bilmiyorum


19. Dünyamız kendi çevresinde batıdan doğuya doğru döner. Kendi çevresinde doğudan batıya doğru dönseydi güneş hangi yönde batatdı?

Doğu
Güney
Kuzey
Batı
Bilmiyorum


20. Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Güneş kendi etrafında döner
Isı ve ışık kaynağıdır
Dünyamıza en yakın yıldızdır
Dünyanın etrafında dönmesiyle bir sene oluşur
Bilmiyorum


21. Ay hangi evresinde dünyadan görünmez?

İlk dördün
Dolunay
Yeniay
İkinci dördün
Bilmiyorum


22. Ay'ın evrelerinin doğru sıralanışı hangi seçenektedir?

son dördün-ilk dördün-yeni ay-dolunay
yeni ay-ilk dördün-dolunay-son dördün
yeni ay-dolunay-ilk dördün-son dördün
yeni ay-son dördün-dolunay-ilk dördün
Bilmiyorum


23. Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir?

Ay'ın şeklinin küre olması
Güneş ve Ay'ın aynı uzaklıkta olması
Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görünmesi
Dünya'nın kendi etrafında dönmesi
Bilmiyorum


24. Gökyüzüne bakıldığı zaman Güneş hareket ediyor gibi görünür. Bu görünüşü aşağıdakilerden hangisi açıklar?

Dünya'nın güneş etrafında dönmesi
Ay'ın Dünya etrafında dönmesi
Dünya'nın kendi etrafında dönmesi
Güneş'in Dünya etrafında dönmesi
Bilmiyorum


25. Türk bayrağındaki hilalin ters şekli aşağıdaki hangi ay evreleri arasında görülür?

İlk dördün-dolunay
Son dördün-yeniay
Dolunay-son dördün
Yeni ay- ilk dördün
Bilmiyorum

 

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: şevval( ), 13.01.2015, 14:20 (UTC):
Sizce bu sorular zormu
Arkadaşlar

Yorumu gönderen: mehmet( mehmet_manavhotmail.com ), 30.11.2011, 13:03 (UTC):
insanlar bunu çözsün

Yorumu gönderen: Ömer aslan( hero0o1hotmail.com ), 16.09.2009, 22:07 (UTC):
sorular basitmiş XD

Yorumu gönderen: gökhan( ), 09.05.2009, 17:39 (UTC):
öğretmenim bu testlerden çok örnek aldım teşekkür ederim

Yorumu gönderen: sibel( sibel071998hotmail.com ), 02.01.2009, 13:37 (UTC):
öğretmenim nolur türkçe ortak yazılın soruları bundan olsun arkadaşlarda çok sevinir.

Yorumu gönderen::29.12.2008, 09:47 (UTC)
gmzkrbg
gmzkrbg
Kapalı

öğretmenim ya bombacı jack oyunuda ekleseni yaaaa

Yorumu gönderen: erengül( ), 09.12.2008, 16:22 (UTC):
hocam güselde yani sorularını niye buraya koydunuski

Yorumu gönderen: sibel( sibel071998hotmail.com ), 05.12.2008, 16:02 (UTC):
öğretmenim türkçeden kaç aldım çatlıyorum meraktan

Yorumu gönderen: Ahmet Korkut( ahmet.korkut.42otmail.com ), 01.12.2008, 20:32 (UTC):
Sorular çok kolay
Çaktırma

Yorumu gönderen: ooooo!( tarkanozturk98hotmail.com ), 01.12.2008, 20:02 (UTC):
öğretmenim bu matematik soruları sınavdaki sorular!

Yorumu gönderen: alperen paynır( gerek yok ), 01.12.2008, 18:28 (UTC):
bence bunlar sorulsun

Yorumu gönderen: erengül( erenguld ), 01.12.2008, 16:57 (UTC):
öğretmenim siteniz çok güzel. emeklerinizesağlık.yazılı soruları lütfen bunlar olsun

Yorumu gönderen::30.11.2008, 00:16 (UTC)
aylaninsinifi
aylaninsinifi
Kapalı

ÇOCUKLAR 2.ÜNİTE SORULARI EKLEDİM.BAKARSANIZ İYİ OLUR.

Yorumu gönderen: gerek yok( tarkanozturk98hotmail.com ), 28.11.2008, 16:14 (UTC):
öğretmenim yoksa bunlar yazılı soruları mı? caktırmayın!

Yorumu gönderen: hüseyin( hayalet_huseyin_05windowslive.com ), 18.11.2008, 16:52 (UTC):
öğretmenim valla artık internetten yazılı olalım

Yorumu gönderen: burak ( ), 12.11.2008, 17:53 (UTC):
ben 100 alırım çaktırma

Yorumu gönderen: ozzann( taylanceyhanhotmail.com ), 11.11.2008, 20:39 (UTC):
yaa bari okul dısında dinlenelim yaa gittigim her yerde soru cosmek zorundamıyım ben yaa

Yorumu gönderen::11.11.2008, 20:30 (UTC)
aylaninsinifi
aylaninsinifi
Kapalı

BU SORULAR NASIL MERT..........

Yorumu gönderen: oww!( mertbugrahanhotmail.com ), 11.11.2008, 18:18 (UTC):
bu kadınsa basitmişBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

İL İL TÜRKİYE
 

Gerekli Linkler

sitene ekle
Reklam
 
TAKVİM
 

SAAT
 


ekle

ATATÜRK
 

SON DAKİKA HABERLERİ
 
Günlük Burç
sablon
SAYI ISLEMCISI S.1.0
1.sayi
2.sayi
sonuç

©2008 www.htmlkod.tr.gg
Ayla Şengezer'in Profili
Ayla Şengezer'in Facebook profili
Profil Kartını Oluştur
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=Create a Myspace LED Scroller

İngilizce Almanca Türkçe Sözlük
Kelime:
Sözlük:
© www.sozluk.web.tr
http://www.resimseli.com/data/media/202/bayram007.gif